Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza






Vzdelávanie - celoživotná púť na ceste rastu osobnosti.
Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.
Jan Amos Komenský

 

Naša filozofia hovorí, že iba vzdelaný a rozhľadený človek dokáže robiť vo svojom živote správne rozhodnutia. A tým je tak rozhodnutie o svojom budúcom povolaní, ako aj spôsob života. Snažíme sa pôsobiť tak, aby sme vychovali mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú radšej venovať štúdiu prírodných či spoločenských vied a prispievať svojou intelektuálnou prácou k rozvoju nových technológií a pracovných procesov. Alebo pri tom aspoň budú pomáhať.

      To si vyžaduje vzdelávanie nielen samotnej mladej generácie, ale aj ľudí, ktorí sa ako pedagógovia na základných a stredných školách o vzdelanie mladej generácie starajú. Našou snahou je pomôcť im v tomto náročnom procese. Robíme to hneď niekoľkými spôsobmi. Snažíme sa sprostredkovať zaujímavé a nové poznatky žiakom a študentom prostredníctvom našich multimediálnych predstavení , uskutočňujeme besedy a prednášky na rôzne témy pre verejnosť, spoluorganizujeme odborné a vedecké konferencie a školíme pedagógov formou workshopov, kurzov a školení. Spolupráca s Metodicko-pedagogickými centrami nám umožňuje priamo sa zúčastnť na doškoľovaní učiteľov v ich aprobačných predmetoch, ale aj zoznamovať ich s najnovšími didaktickýmmi pomôckami ako sú interaktívne tabule, multimédiá atď.



 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.