Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Veda a výskum za účasti Pansophia n.o.

Nie je dobré zúfať si nad pokrokom.
Jan Amos Komenský


Svojou činnosťou podporujeme aj vedecký výskum a bádanie vo všetkých jeho formách. Nielenže sa snažíme našimi popularizačnými predstaveniami vzbudiť záujem mladej generácie o prírodu a štúdium vedeckých poznatkov, ale priamo sa na výskume podieľame!

     Naši členovia sa zúčastňujú na pozorovaní a výskume v oblasti fyziky premenných hviezd, a spolupracujeme aj na vývoji moderných aparatúr pre automatizáciu profesionálnych astronomických prístrojov na observatóriách v Hlohovci a v Trenčíne.

     Podieľame sa na teoretickom a experimentálnom rozpracovaní nových myšlienok v oblasti vzniku našej Slnečnej sústavy a Zeme (autorom je RNDr. I. Tunyi, CSc. zo Slovenskej akadémie vied),  a zároveň pracujeme aj v oblasti biopalív, recyklácií olejov a rekultivácii hospodársky využiteľných rastlín.


 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.