Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Štatút neziskovej organizácie Pansophia

S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy.

Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.

Jan Amos KomenskýPansophia n.o. bola založená 3. novembra 2006 zakladateľskou listinou ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.


Výňatok so štatútu n.o.

 

Čl. I
Názov a sídlo neziskovej organizácie

Názov neziskovej organizácie: PANSOPHIA n.o.
Sídlo neziskovej organizácie: 1.mája 11, 911 01 Trenčín

 

Čl. II
Doba trvania neziskovej organizácie

Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.

 

Čl. III
Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia Pansophia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti:
a) tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie prírodných vied, humanitných smerov, a kultúrnych hodnôt
b) výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb
c) vzdelávania a výchovy

 

a to najmä:
1.) Poskytovať všeobecné prospešné služby v oblasti rozvoja a popularizácie prírodných vied, poskytovať informácie o rozvoji vedy, techniky, kultúry a humanitných smerov pri zachovaní prírodných a kultúrnych hodnôt, ako aj ľudských práv a slobôd.

 

2.) Multimediálne populárne a odborné prednášky pre verejnosť za účasti slovenských alebo zahraničných odborníkov v danej oblasti astronómia, fyzika, matematika, geológia, zoológia, biológia, botanika, chémia, kozmonautika, enviromentalistika a ostatné prírodovedné či spoločensko-vedné disciplíny, ako hudba, umenie, psychológia, zdravý životný štýl, atď. so zachovaním predstavy o prírode ako integrovanom celku.

 

3.) Dopĺňanie učiva pre ZŠ a SŠ v rámci tematicky zameraných astronomických výchovných predstavení. Školské osnovy nevenujú astronómii dostatočný priestor. Len pár vyučovacích hodín na prvom stupni a spomienka v rámci vyučovania fyziky vo štvrtom ročníku stredných škôl je pre všeobecný rozhľad o tejto vede málo. V niektorých krajinách sveta sa tejto vednej disciplíne venuje samostatný predmet. V minulosti každý vzdelaný človek mal primerané znalosti z astronómie, čo bolo súčasťou jeho intelektu. Chceli by sme aspoň čiastočne zaplniť túto vzniknutú medzeru vo vzdelávaní detí a mládeže. A to formou Astronomických výchovných koncertov.

 

4.) Dopĺňanie učiva pre ZŠ a SŠ v rámci tematicky zameraných prírodovedných výchovných predstavení. Školské osnovy a učebnice nemôžu a neposkytujú aktuálny stav informácií a poznatkov z prírodných vied. Poznanie vďaka technike napreduje míľovými krokmi, samotní pedagogickí pracovníci sa strácajú pod množstvom informácií a nie je neobvyklé, že študenti sú konfrontovaní so zastaralými, neaktuálnymi či prekonanými poznatkami. Tu ponúkame možnosť periodického doplňovania najmodernejších výsledkov výskumov a bádaní formou Prírodovedných výchovných predstavení.


5.) Priame zúčastňovanie sa mladých ľudí na vedeckom výskume. Pri realizácii vedeckého výskumu na vedeckých pracoviskách sa počíta aj s mládežou a študentmi stredných a vysokých škôl. Toto predstavuje unikátnu možnosť využitia voľného času a intelektuálneho potenciálu mládeže.

 

6.) Príležitosť pre tvorbu diplomových prác študentov univerzít a vysokých škôl. Možnosť vytvorenia priestoru pre študentov pedagogických smerov v oblasti aplikovanej didaktiky. Ďalšou možnosťou je prepojenie rôznych vedných odborov navzájom a spoločnej práce na danom projekte s využitím multivedných dát na riešenie problému.

 

7.) Tvorba, publikovanie a vydávanie vlastných informačných materiálov v tlačenej a multimediálnej podobe. Edičné vydávanie didaktických pomôcok pre učiteľov, širokú verejnosť a žiakov. Tvorba multimediálných CD (DVD) z rôznych vedných odborov zameraných na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí.

 

8.) Výroba učebných pomôcok v náväznosti na výchovné koncerty. Tvorba moderných učebných pomôcok pre základné, stredné a vysoké školy na demonštráciu základných prírodných javov a zákonov.

 

9.) Poradenská činnosť v oblasti technológií a postupov. Poskytovanie know–how prípadne výroba a dodávky špecializovaného vybavenia pre laboratória a vedecké pracoviská a to ako na úrovni hardware aj software.

 

10.) Vlastná bádateľská, výskumná činnosť a podpora bádania, rozvoj nových vedeckých smerov a výskumu s prihliadnutím na prepojenie vedných disciplín.

 

11.) Usporadúvanie národných/medzinárodných vedeckých a kultúrno-spoločenských podujatí, kongresov, festivalov.

 

12.) Spolupráca pri plnení svojich úloh s pracoviskami Slovenskej akadémie vied, vysokými školami a výskumnými a popularizačnými pracoviskami. Spolupracovať s obdobnými organizáciami po celom svete.

 

SLUŽBY V HORE UVEDENÝCH BODOCH SA POSKYTUJÚ ZA VOPRED ZMLUVNE URČENÝCH PODMIENOK.


Profil neziskovej organizácie Pansophia z roku 2006   *.pdf, 377 kB 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.