Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


O nás...
Je nepremožitelná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.
Jan Amos Komenský


Nezisková organizácia Pansophia poskytujúca verejnoprospešné služby, vznikla za účelom poskytovania a šírenia informácií zo všetkých prírodných a humanitných odborov laickej i odbornej verejnosti, s hlavným zameraním na deti a mládež.

Jej cieľom je preklenúť rozdiely medzi vednými disciplínami a nedeliť informácie na biologické, geologické, matematické, fyzikálne atď., ale poskytovať ucelený pohľad na svet, v  ktorom žijeme, za pomoci integrácie dostupných vedných a humanitných smerov. Samotný vesmír a príroda je kompaktný a prepojený jednotný celok a v takom duchu sa nesú informácie, ktoré poskytujeme formou vzdelávacích prednášok a multimediálnych predstavení. Jedným zo zakladateľov a zároveň aj nestorom neziskovej organizácie Pansophia je prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

      Pansophia, n.o. kladie veľký dôraz na rozvoj estetického cítenia a myslenia kráčajúceho ruku v  ruke s logickým a vedeckým pohľadom na svet, pri zachovaní individuálnych vlastností a daností jednotlivca, v zmysle vyjadrenia „Vidieť a cítiť v matematike hudbu a v hudbe matematiku“. Ďalším z cieľov Pansophia n.o. je pomôcť vhodnou formou pri rozvíjaní prirodzených vlastností človeka, ktoré sú v každom z nás - zvedavosť, skúmanie a túžba po poznaní. Pohľad na esteticko–vedné informácie by sa predsa nemal odohrávať len v teoretickej a pomyselnej rovine, ale má zodpovedať reálnym faktom a prežívanej skutočnost i pri ich praktickom uplatnení v živote a tým aj pri skvalitnení existenčných podmienok jednotlivca a nadväzne celej spoločnosti .


     Zásadný problém dnešnej civilizácie vidíme v priepastnom rozdiele medzi stagnujúcim kultúrnym, humanistickým a duchovným rozvojom na jednej strane a enormne rýchlym technickým pokrokom, kladúcim neustále väčšie požiadavky na ľudské a prírodné zdroje, na strane druhej. Civilizácia, ktorá stráca kontakt a jednotu s prírodou ako takou a umocňuje svoju existenciu v neduchaplnej virtuálnej zábave a drancovaním svojho existenčného priestoru, poväčšine potláča vlastnú estetickosť, cítenie, logiku, spolupatričnosť a komplexnosť bytosti akou je človek. 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.