Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Projekt Metamorfózy
Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti.
Jan Amos Komenský


Metamorfózy predstavujú vedecko–popularizačnú sériu prednášok – verejných diskusií či besied. Organizačne, tematicky a odborne sú pripravované v spolupráci a s finančnou podporou SAV. Pansophia je realizátorom a organizátorom Metamorfóz.

 

Špecifikácia Metamorfóz
Moderovaná diskusia na pódiu za podpory modernej audiovizuálnej technológie. V týchto moderovaných prednáškach diskutujú popredné osobnosti vedy o nových poznatkoch z oblasti aplikovaného či teoretického výskumu a o ich fyzikálno-filozofickom dosahu na spoločnosť za priamej účasti poslucháčov – laickej i odbornej verejnosti. Akcia prebieha v priestoroch kina, či kultúrneho domu.
Tieto verejné vedecko–popularizačné moderované diskusie slúžia na spropagovanie vedy a rozširovanie všeobecnej vzdelanosti medzi laickou, ale i čiastočne odbornou verejnosťou, pretože prinášajú najnovšie poznatky a postrehy a z teoretickej aj aplikovanej vedy. Pokrývajú celkové pôsobenie vedy ako v prírodovedeckých tak i humanitných smerov.

 

Diskusia
V diskusii sa zúčastňujú popredné osobnosti vedy (3 až 4) a moderátor. Moderátor narába pružne zo slovom, udáva tón a skladbu programu. Flexibilne reaguje na podnety z publika a ovláda jednu z dvoch veľkoprojekčných videoplôch. Moderátor je osoba s popularizačným nadaním a všeobecne rozhľadená. Vedecké osobnosti sú z príbuzných vedeckých disciplín a navzájom sa dopĺňajú a vytvárajú celostný obraz o danej tematike. (Napr. téma je „Vesmír“, ideálna zostava je astrofyzik, astronóm, kozmológ, kozmobiológ. Pri téme „Vznik života“ by to bol biológ, genetik, chemik, fyzik, filozof...)

 

Scéna

Moderovaná diskusia prebieha v dome kultúry či v kine vybaveného patričným javiskom a s dostatočnou kapacitou (cca 400-600 miest). Javisko je dramaturgicky umocnené kulisami, ktoré korešpondujú na danú tematiku, obsahuje dve veľkoplošné premietacie plochy, jedna je riadená z réžie, druhá z javiska moderátorom. Na veľkoplošných plochách sa  premietajú konkrétne obrazy spojené z témou momentálnej diskusie. Druhá projekčná plocha okrem podporných materiálov taktiež zobrazuje živý obraz z kamerového systému a tak približuje aj poslucháčom sediacim v zadných radoch detailné dianie na javisku.
Na scéne sa nachádza akási pohodlná pracovná „obývačka“, ktorá umožňuje účinkujúcim sa plne venovať popularizačnej činnosti počas predpokladaných 120 - 180 minút trvajúceho programu.

 

Výstup
Výstupom okrem priamej účasti verejnosti bude v budúcnosti aj obrazové DVD so záznamov, ktoré prípadne môže byť distribuované na všetky školské zariadenia SR. Uvažujeme aj o priamom obrazovom, či zvukovom vysielaní po internete. 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.