Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Projekt podporený z grantu APVV, projekt: LPP-0446-09
Učiť možno slovami, vychovávať len príkladom.
Jan Amos Komenský

Názov projektu: Zážitok z vedy
Riešiteľ projektu: Pansophia, n.o.
Spoluriešiteľ projektu: Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

 

Nezisková organizácia Pansophia už niekoľko rokov ponúka výchovno–vzdelávacie multimediálne predstavenia pre školské zariadenia v SR. Na svojich edukačných a vedecko popularizačných projektoch spolupracuje priamo so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a s Ministerstvom školstva SR (MŠSR).  Pre obdobie september 2009 až jún 2012 sa nám podarilo v spolupráci z Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV) pripraviť z ich grantového programu LPP2009 pre vás t.j. školské zariadenia SR plne hradené predstavenia s 0% spoluúčasťou školy v celkovom počte 18 prednáškových dní ročne. Na tomto projekte intenzívne spolupracujeme s Gymnáziom Ľ. Štúra v Trenčíne ako so spoluriešiteľom projektu aj predošlého projektu Stretnutia s vedou. Pedagogický kolektív gymnázia a členovia n.o. Pansophia pripravujú nové vzdelávacie programy pre školské zariadenia SR.


Témy multimediálnych vzdelávacích predstavení pre školy sú nasledovné:

fyzika,  astronómia, magnetizmus, geólógia, zdravoveda.


Vecný zámer projektu

Celospoločenská orientácia na humanitné vzdelanie a uplatnenie sa v humanitnej a ekonomickej sfére je evidentná v slovenskej spoločnosti už viac ako 10 rokov. Počet záujemcov o prírodovedné vysokoškolské vzdelanie výrazne klesá každý rok a tým klesá aj vzdelanostný spoločenský potenciál rozvoja našej spoločnosti v oblasti vedy a výskumu. 
V žiakoch začína vznikať nechuť k učeniu a nadobúdaniu nových poznatkov, pretože pokladajú získané poznatky za nezaujímavé, ťažko zapamätateľné a  nevyužiteľné v ich budúcom živote. Túto predstavu podvedome aplikujú nakoniec v rozhodovacom procese o svojom budúcom profesijnom zameraní, pričom takmer automaticky zavrhujú predstavu svojho uplatnenia v prírodných vedách, vo vede a výskume.
Súčasná reforma školstva priniesla zatiaľ viac nových problémov ako riešení. Zámer MŠ SR o aktivizácii samotných učiteľov pri vymýšľaní nových učebných postupov či implementácii vlastných didaktických predstáv do uvoľnených sylabov je zatiaľ prijímaná veľmi vágne, predovšetkým pre rozpory medzi proklamovaným uvoľnením učebných osnov a skutočnosťou, že zo sylabov vypadlo veľké množstvo preberanej látky, avšak zároveň sa kráti aj hodinová dotácia prírodovedných predmetov. To je v priamom rozpore aj s vládnym programovým vyhlásením o podpore rozvoja spoločnosti a prírodných vied. Avšak
Z dôvodov uvedených vyššie je potrebné hľadať ďalšie možnosti, ako motivovať žiakov a študentov k štúdiu a prebudiť ich záujem o poznávanie v oblasti prírodných vied. Mimoriadny význam majú pritom popularizačné motivačné prednášky, ktoré prístupnou formou ukážu a vysvetlia zaujímavosti a poukážu na využitie výskumu v bežnom živote. Nie je možné ich však uskutočňovať v rámci vyučovacieho procesu, keďže na hodinách na to nie je vyhradený čas.
Takéto zábavné výchovno-vzdelávacie prírodovedné predstavenia uskutočňuje Pansophia, n.o., ako jediná inštitúcia na Slovensku. Vytvorili sme už niekoľko takých programov z astronómie, kozmológie či geológie (viď. http://www.pansophia.sk/apvv-album/index.html alebo http://www.pansophia.sk/album/index.html ), a pripravujú sa z chémie a biológie, avšak záujem je aj o ďalšie. Pomerne vysoká finančná náročnosť realizácie takéhoto predstavenia, ktorú nie sú schopné mnohé školy pokryť zo svojich finančných zdrojov (viď. finančný rozpočet), je však kontraproduktívna. Stretli sme sa pritom ale s vynikajúcou odozvou u škôl, ktoré predstavenie absolvovali.  
Vzhľadom na viac ako desaťročné skúsenosti s organizovaním a uskutočňovaním multimediálnych prírodovedných prednášok – predstavení pre žiakov a študentov všetkých typov škôl, podávame projekt, ktorý reaguje na podnety pedagógov (viď. napr. http://www.pansophia.sk/apvv-data/ohlasy2008/BA2008/thumb.html alebo http://www.pansophia.sk/apvv-data/ohlasy2008/TT2008/thumb.html ). Máme skúsenosti aj so spoluprácou s vedcami  zo Slovenskej akadémie vied a slovenských univerzít, s ktorými sme spolupracovali a spolupracujeme na tvorbe súčasných predstavení.
V predkladanom projekte ide predovšetkým o vytvorenie nových predstavení, ktoré priamo nadväzujú na problematické časti učebných osnov. Ďalšou požiadavkou je uskutočňovanie predstavení pre menší počet poslucháčov, s väčšou interaktivitou a osobnejším vzťahom medzi prednášajúcim a divákmi. Umožňuje to pretvoriť predstavenia na skutočne zážitkovú formu vzdelávania, kedy je poslucháč doslova vtiahnutý do deja a vníma celé predstavenie veľmi intenzívne.
Interaktivita je samozrejme dosiahnutá neustálym kontaktom prednášajúceho s publikom formou primeraných otázok, ale aj príťažlivým a zábavným obsahom multimediálnych prezentácií, v ktorých sa obsah zameriava predovšetkým na riešenie otázok typu „prečo je to tak?“.


Ciele projektu

Predkladaný projekt je zameraný na vytvorenie a realizáciu  zážitkových multimediálnych prírodovedných predstavení, ktoré sprístupnia zábavnou a zážitkovou formou moderné poznatky prírodných vied mladým ľuďom na celom Slovensku.  Využijeme rozsiahle skúsenosti zo svojej dlhoročnej praxe, ale aj skúsenosti mnohých vedcov a popredných odborníkov v daných oblastiach, ktorých chceme do tvorby predstavení zaangažovať.
Máme záujem zábavnou a pritom vzdelávacou formou pozitívne ovplyvniť názory mladej generácie na prírodné vedy a získavanie poznatkov vedeckými metódami - analýzou, dedukciou a syntézou.
Chceme zároveň prispieť k rozvoju vzdelanostnej ekonomiky štátu ovplyvnením názorov mladej generácie pri výbere ich budúceho povolania.
Nezanedbateľným cieľom v čase hospodárskej a ekonomickej krízy obyvateľstva je možnosť tieto predstavenia sprístupniť mladej generácii bezplatne.


Cieľové skupiny

Základnou cieľovou skupinou nášho projektu je mladá generácia vo veku 12 až 18 rokov, ktorá sa rozhoduje o svojom budúcom povolaní a žiaci prvého stupňa ZŠ, ktorí môžu takto získať prvotný záujem o prírodné vedy a môže sa v nich rýchlejšie a účinnejšie rozvinúť prípadný prirodzený talent pre danú prírodovednú oblasť..
Vzhľadom na zámer urobiť predstavenia s nutnosťou len miernych modifikácií a úprav v obrazovom a textovom materiáli pre rôzne vekové kategórie divákov, je možné tieto prednášky využiť aj ako stretnutia vedy s verejnosťou či členmi rôznych záujmových krúžkov v poobedňajších a večerných hodinách, čím sa cieľové skupiny rozšírujú aj na strednú a staršiu generáciu.

 

Aktivity projektu

Chceme postupne pripraviť (prípravná fáza - PF) a uviesť (realizačná fáza - RF) päť rôznych predstavení, ktoré naväzujú na učebné osnovy ZŠ a SŠ. Bude možné prednášať v slovenskom a anglickom jazyku, čo je dôležité pre bilinguálne a špeciálne školy. Plne využijeme  výpočtovú techniku, audiotechniku a veľkoplošnú videoprojekciu na dve veľké premietacie plochy. Prednášajúci bude počas predstavenia používať dva prenosné počítače, napojené na dataprojektory. Programy budú pripravené na 60 až 90 minút, podľa vekovej a vedomostnej úrovne poslucháčov, a každý bude rozdelený na niekoľko logických častí, ktoré budú oddelené oddychovými a súťažnými sekvenciami.
Každé predstavenie bude interaktívne. Motivačným prvkom bude vyhlásenie súťaže na začiatku predstavenia. Pre výhercov budú pripravené vecné ceny. Vhodným a už overeným doplnkom bude, ak sa odpovede na súťažné otázky budú ukrývať napríklad v naživo hraných piesňach.
Pre dobré osvojenie si vedomostí žiakmi na základe návštevy multimediálnych predstavení využijeme niekoľko metód:

  • postupný prechod od známeho k neznámemu;
  • postup od jednoduchých štruktúr k zložitým;
  • opakovanie predtým poznaného a naučeného.

 

Programy používané v tomto projekte:

 

FZ03 – Astronómia pre najmenších (začiatok realizácie: 12/ 2009)
Dĺžka 45 až 90 min. I.st. ZŠ
Názov: Vesmírniček - prvé kroky do vesmíru

Absolvovanie prvých krokov do vesmíru formou vzdelávacej multimediálnej prednášky pre      I. stupeň ZŠ. Počas predstavenia sa žiaci dozvedia základne informácie o planéte Zem a Slnečnej sústave poskytnuté primeranou formou k ich veku. Dĺžka  45 min (max.90min). Ideálne je zoskupovať žiakov 1.+ 2. a 3.+ 4. ročník.

 

FZ04 – Fyzika v praxi – Zvuk a obraz (začiatok realizácie: 12/ 2009)         
Dĺžka 60 až 90 min. II.st. ZŠ + SŠ
Názov: Zvuk z konzervy - alebo od „Fonografu až po iPod

Vydajte sa s nami v našom multimediálnom predstavení na dlhú cestu, ktorou prešiel zvuk a obraz od fonografu a prvého fotoaparátu až po mp3 prehrávač, či iPod. Divákom predstavíme tie najdôležitejšie míľniky a princípy, bez ktorých by sme postrádali mnoho bežných súčastí zábavy i poznania v dnešnom živote. Predstavenie obsahuje aj fyzikálne experimenty predvádzané naživo priamo na pódiu. Dĺžka 60 až 90 min.

FZ05 - Praktická fyzika (začiatok realizácie: 09/2010)
Dĺžka 60 až 90 min. II.st. ZŠ + SŠ
Názov: Objavovanie „strateného“ sveta fyzikálnych experimentov

Výchovno–vzdelávacie multimediálne predstavenie pozostávajúce z fyzikálnych pokusov priamo na javisku. Priamo pred očami študentov na živo a zároveň detailne na veľkorozmerných plátnach budú demonštrované základné fyzikálne javy. Predstavenie obsahuje teoretickú aj praktickú časť na vysvetlenie a ozrejmenie základných fyzikálnych javov.
.
BI02 - Zdravá výživa (začiatok realizácie: 04/2010)
60 až 90 min. II.st. ZŠ + SŠ
Názov: Strava - jedna z brán k vášmu zdravému a plnohodnotnému životu
Prednáška jednoduchou metodikou poskytuje našej mladej generácii ucelený pohľad na zloženie stravy a jej vplyvu na zdravie, fyzickú aj psychickú stránku človeka. V zrozumiteľných príkladov predstavuje „alchymistickú“ dielňu nášho teľa, spolu s vplyvom vitamínov, enzýmov, minerálnych látok, či základných článkov ako sú cukry či bielkoviny... Ozrejmuje základné princípy vyváženej a hodnotnej stravy ako našej najlepšej preventívnej medicíny. Poskytuje jeden z možných náhľadov na vhodné celodenné zloženie stravy a pitného režimu pre zachovanie zdravia, vitality, či čistoty mysle od mladosti po vysoký vek človeka.


Geo03 – Laboratórium Zem (začiatok realizácie: 03/2011) 
Dĺžka 60 až 90 min. II.st. ZŠ + SŠ
Poďme sa spolu pozrieť do úžasného sveta skrytého pod a v  tenkej vrstvičke atmosféry. Čo sa deje v nej, čo sa všetko odohráva. Aké pochody nás nútia zamýšlať sa nad otepľovaním Země? Je to naozaj tak, že si ľudia zohrievajú planétu sami, alebo je príroda mocnejšia a zahráva s nami ona? Na tieto i mnohé ďalšie otázky týkajúce sa divotvorných prírodných síl nájdeme odpovede v tomto predstavení!


Prednášky sa najskôr uskutočnia  v prvý mesiac realizačnej fázy na pilotnej škole, pričom nás bude zaujímať anonymný názor študentov a pedagógov, ktorí budú predstavenia premiérovo sledovať. Takisto zabezpečíme spätnú väzbu a ohodnotenie úspešnosti predstavení formou vedomostných otázok – anonymného testu. Otázky sa budú týkať informácií, ktoré odznejú počas predstavenia, ale ktoré by mali študenti už aj ovládať podľa učebných osnov.

 

Očakávané výstupy a výsledky projektu

Predpokladáme 18 prednáškových dní počas školského roka (v jednom dni sa uskutočnia tri predstavenia), čo znamená 54 ľubovoľných predstavení  s  návštevnosťou cca 80 divákov z jedného ročníka.
Celý projekt aj s vyhodnotením testov bude prezentovaný na štátnych a medzinárodných prírodovedných,  pedagogických a didaktických konferenciách a takisto aj na stránkach hlavného riešiteľa projektu www.pansophia.sk., ako aj v odborných a popularizačných časopisoch.

 

 

Externí konzultanti a odborní garanti projektu:
RNDr. Dalibor Krupa, CSc.
prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.
Doc. RNDr. Lídia Turanová, CSc.
Doc. RNDr. Roman Paštéka, PhD. 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.