Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


2% z dane...
teraz za 2016


Všetkým prispievateľom 2% dakujeme!


Od svojho vzniku v roku 2006 sa svojou činnosťou snažíme  podporovať v radoch verejnosti, predovšetkým v radoch žiakov a študentov, záujem o poznanie v širokej oblasti prírodných i spoločenských vied. Uskutočňujeme stretnutia verejnosti s významnými osobnosťami vedy a zároveň disponujeme ponukou audio-vizuálnych predstavení zameraných na populárizáciu rôznych vedných a spoločenských disciplín formou zážitkového vzdelávania.


          V rámci našej doterajšej činnosti sme nadviazali spoluprácu s Akadémiou vied, Metodicko – pedagogickými centrami, ako aj inými významnými organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti slovenskej i zahraničnej vedy a výskumu. Získali sme grant Agentúry na podporu výskumu a vývoja, vďaka ktorému môžeme zdarma sprostredkovať žiakom základných a stredných škôl multimediálne predstavenia „Virtuálny vesmír“ a „Stvorenie sveta, alebo vesmír v orechovej škrupinke“ , ... .


         Stretli sme sa s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany žiakov, študentov, ale aj samotných pedagógov. Túto činnosť by sme radi rozšírili. Aj preto si dovoľujeme osloviť Vás s požiadavkou uchádzať sa o 2% z Vašej zaplatenej dane. Podporili by ste tým naše úsilie robiť svet lepším formou šírenia netradičného spôsobu vzdelávania, v rámci ktorého sa snažíme prebudiť a podporovať záujem detí a mládeže o poznanie. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!


              

Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti, pracujeme s deťmi!


              
Kto nám môže poskytnúť 2% z dane?

  1. Fyzická osoba (FO) – zamestnanec
  2. Fyzická osoba (FO) podávajúca si daňové priznanie (napr. živnostník, ...)
  3. Právnická osoba (PO)

Ako nám venovať 2% z dane:

1. FOak ste zamestnaní:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane a to do 15. februára 2017. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. .


Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Tu si ho stiahnete – naše údaje sú už vyplnené.
Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Tu si ho stiahnete.
Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite – doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten prevedie 2 % z Vašej zaplatenej dane v náš prospech.


2. FO – ak si podávate daňové priznanie sami
Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby, to je zároveň aj maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať.
Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“
Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Do príslušných koloniek uveďte:

 

      Konkrétnu sumu 2% z vašej dane     :   xxx EUR
      IČO                                                           : 37 92 33 74
      Právna forma                                          : Nezisková organizácia
      Názov                                                       : Pansophia n.o.
      Sídlo                                                         : 1.mája 11, 911 01 Trenčín
Vyplnené daňové priznanie za rok 2016 doručte Vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

 

3. PO – právnické osoby
Ak daňové priznanie podávate sami, vyplňte predmetné údaje vo Vašom daňovom priznaní. Konkrétne daňové priznanie typ A, VIII. ODDIEL; daňové priznanie typ B, XII. ODDIEL.
Termín na odovzdanie Vášho daňového priznania je 31. marec 2017. Do príslušných koloniek uveďte:

 

      Konkrétnu sumu 2% z vašej dane     :   xxx EUR
      IČO                                                           : 37 92 33 74
      Právna forma                                          : Nezisková organizácia
      Názov                                                       : Pansophia n.o.
      Sídlo                                                         : 1.mája 11, 911 01 Trenčín
Vyplnené daňové priznanie za rok 2016 doručte Vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.


Ďalšie informácie o 2% nájdete na internetovej stránke www.rozhodni.sk

 

  vyhlasenie.rtf (50 kB),    potvrdenie.rtf (62 kB)

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.